Thành viên

Báo cáo Hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo Mở Việt Nam 2022 (bản Tiếng Việt)

Phần 1 - Bức tranh kinh doanh năm 2022 & Các xu hướng Đổi mới sáng tạo và Đổi mới sáng tạo Mở

1. Bức tranh kinh doanh năm 2022

2. Các xu hướng Đổi mới sáng tạo và xu hướng Đổi mới sáng tạo Mở

Phần 2 - Hệ sinh thái khởi nghiệp thế giới và các khu vực nổi bật

1. Tổng quan hệ sinh thái khởi nghiệp thế giới

2. Các hệ sinh thái khởi nghiệp nổi bật

Phần 3 - Bức tranh Đổi mới sáng tạo tại Việt Nam

1. Tổng quan hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam

2. Những điểm nổi bật của hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo

3. Chính sách & Hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo nổi bật

4. Tổng quan thị trường đầu tư công nghệ tại Việt Nam 9 tháng đầu năm 2022

Phần 4 - Đổi mới sáng tạo Mở: Những câu chuyện điển hình và các thách thức kêu gọi hợp tác từ Tập đoàn/ Doanh nghiệp

1. Câu chuyện điển hình về Đổi mới sáng tạo Mở

2. Các thách thức, đề bài từ Tập đoàn/ Doanh nghiệp

Phần 5 - Khảo sát Mức độ Sẵn sàng của Hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo Mở tại  Việt Nam

Phần 6 - Xu hướng Đổi mới sáng tạo ở 05 Lĩnh vực chủ đạo

1. Công nghệ Tài chính và Công nghệ Bảo hiểm (Fintech & Insurtech)

2. Công nghệ Tiếp thị và Bán hàng (Martech & Saletech) 

3. Công nghệ Sản xuât thông minh (Smart Manufacturing)

4. Công nghệ Chuỗi khóa (Blockchain). Web3 và Vũ trụ ảo (Metaverse)

5. Công nghệ Nông nghiệp và Thực phẩm (Agtech & Foodtech)

Phần 7 - Bản đồ khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo ở các Lĩnh vực khác

Phần 8 - Phần thông tin giới thiệu các Đối tác, nhà tài trợ của dự án

tai tro

oi22

 

Đã copy link

Chia sẻ: